Privacy statement.
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor KNV EHBO afdeling Amstelveen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
KNV EHBO afdeling Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat KNV EHBO afdeling Amstelveen de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens.
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.
KNV EHBO afdeling Amstelveen verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. KNV EHBO afdeling Amstelveen verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Met welk doel verzameld en gebruikt KNV EHBO afdeling Amstelveen deze gegevens.
– Contact met de leden van onze vereniging via: mail, post, telefonisch, WhatsApp, sms.
– Oproepen voor een inzet bij een EHBO-evenement, scholing, braderie, etc.
– Aanvragen en verlenging EHBO-diploma’s.
– Versturen van mailing met informatie over lessen, contactgegevens bestuur.
– Aanvragen onderscheidingen voor jubilarissen.
– De leden van het bestuur: wie waarvoor te benaderen is en op welke manier.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van KNV EHBO afdeling Amstelveen, dan kunt u een e-mail sturen onder vermelding van “bezwaar registratie persoonsgegevens” naar Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot onze activiteiten of nieuwtjes van KNV EHBO afdeling Amstelveen, dan kunt u een e-mail sturen onder vermelding van “bezwaar activiteiten en nieuwtjes mail” naar Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl
Van personen die hulp krijgen van KNV EHBO afdeling Amstelveen worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens.
Volgens de wetgeving mag KNV EHBO afdeling Amstelveen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de wettelijke grondslagen geldt. KNV EHBO afdeling Amstelveen hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
– in het kader van de totstandkoming en of uitvoering van een overeenkomst;
– om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– in verband met de gerechtvaardigde belangen van KNV EHBO afdeling Amstelveen, waarbij       KNV EHBO afdeling Amstelveen erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
– het maken van studies, modellen en statistieken;
– de uitoefening en de verdediging van de rechten van KNV EHBO afdeling Amstelveen bijvoorbeeld bij geschillen;
– het beheer van leden, donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden, donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
– het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij KNV EHBO afdeling Amstelveen door het bezoek aan onze website uw (klik)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die KNV EHBO afdeling Amstelveen daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en of het inloggen te vergemakkelijken.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens.
KNV EHBO afdeling Amstelveen heeft passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
KNV EHBO afdeling Amstelveen heeft de persoonsgegevens vastgelegd in het Digitale Leden Administratie (DLA) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO te Zeist die met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen hebben getroffen ter beveiliging van deze bestanden. Alle gegevens worden verzonden via een beveiligde internet verbinding (SSL)   (https://ehbo-amstelveen.nl)

Uitwisseling van persoonsgegevens.
KNV EHBO afdeling Amstelveen kan uw (persoons) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de vereniging als dit noodzakelijk is.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens aan derde.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en KNV EHBO afdeling Amstelveen of wanneer KNV EHBO afdeling Amstelveen hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Externe organisaties waarmee wij uw gegevens delen.
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. (KNV)
Het Oranje Kruis. (OK)
Nederlandse Reanimatie Raad. (NRR)

Geen commercieel gebruik.
KNV EHBO afdeling Amstelveen zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, noch ter inzage verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens.
Door het mededelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. KNV EHBO afdeling Amstelveen kan u bij het mededelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens.
KNV EHBO afdeling Amstelveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Na het verlopen van de geldigheidstermijn van het eenheidsdiploma en of certificaten zullen alle gegevens definitief verwijderd worden uit onze systemen.

Uw privacy rechten.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Bezwaar tegen registratie persoonsgegevens.
U kunt uw schriftelijke bezwaren dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan,
onze Secretaris via e-mail: Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl u ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op www.wetten.overheid.nl.

Privacy versie 2, 22-05-2018 13:24